Βρίσκεστε εδώ: Home ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

E-mail Εκτύπωση PDF

Η ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ ανήκει στην κατηγορία των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Ιδρύθηκε το 2002 από τους παρακάτω συμβαλλόμενους:

   1.το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ”, που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμ. 3/1-4-2002 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου του από τον εκάστοτε πρόεδρό του, το 2002 από τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, σήμερα από τον κύριο Δρογαλά Άρη και
   2.η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΚΕΚΚ / EC-BIC), που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα του υπ΄αριθμ. Πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου του από τον πρόεδρό του Ιωάννη Καφετζόπουλο,

      συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταρεία με όρους και συμφωνίες, που θα αποτελούν το καταστατικό της εταιρείας.

      Ο επιδιωκόμενος σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός, επιστημονικός και κοινωνικός, μέσα στα πλαίσια της αποστολής των συμβαλλομένων και εναρμονιζόμενος πλήρως με αυτή.Είναι η ανάπτυξη της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών των νομικών προσώπων και τρίτων, η εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.

      Ειδικότερα σκοπός της εταιρείας είναι:

  • Η στήριξη παλαιών και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
  • Η υποστήριξη νέων επιχειρηματιών με κάθε μέσο και τρόπο πλην οικονομικού
  • Η κατάρτιση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίαςστα μέλη των εταίρων
  • και η σχεδίαση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η εταιρεία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων), η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη κέρδους. Η εταιρεία επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια με έμφαση σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, αναπτύσσει δραστηριότητα εξυπηρετούσα την εθνική οικονομία, και διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά ή και εθνικά προγράμματα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

   1.Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις μικρές και μεσαίες επιχειήσεις όλων των τομέων του εμπορίου, μεταποίησης, μεταφορών, τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελμάτων. Η ανάληψη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων ως και η σύναψη κάθε μορφής σχέσεων με εθνικούς ή και διεθνεία φορείς που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες επιτηδευματίες εμπόρους στην βελτίωση της ανταγωνιστηκότητάς τους έναντι των ξένων και στην διείσδυσή τους στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
   2.Η σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών,η σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων των μελών τους και την επίλυση των προβλημάτων τους.
   3. Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων εθνικών ή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τoμείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσiας και άλλων αντικειμένων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των περιοχών, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος Επιστημονικής Επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες.
   4.Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Oργανισμούς, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.
   5.Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα ή και με Α.Ε.Ι. και Τ.E.I. ή και με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., ή και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή ή μη, σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της. Επίσης η Εταιρεία συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.

      Το Φεβρουάριο του 2010 έγινε τροποποίηση του καταστατικού με προσθήκη στους σκοπούς και άλλων παρόμοιων, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελίξεις, καθώς και την αντιστοίχιση του κεφαλαίου της εταιρείας με εταιρικές μερίδες.

 
piriscope.tv